web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Ex. 6A

Please pay special attention to the use of punctuation (p. 22).

In case you find some errors, please inform me immediately.

 

 • (zhtew) I seek
 • (threw) I keep
 • (aitew) I ask, ask for
 • (qewrew) I look at /see [theory]
 • (qerapeuw) I heal [therapy]
 • (agroV) field [agriculture]
 • (artoV) bread, loaf
 • (misew) I hate (I hate Miss)
 • (misqoV) reward, pay (Lesson 6)
 
 • (laoV) people [laity = people of God]
 • (naoV) temple, esp. shrine
 
 • (oikoV) house ; oi - Chinese love, love-house
 • (oinoV) wine;
     

 

 1. He writes the law of the Lord. OR He is writing the law of the Lord.
 2. The men seek the messengers.
 3. The slaves make a way for (/ to) the Lord.
 4. The brother of the slave sees the house.
 5. They keep the word of (the) God.
 6. (The) Jesus blesses the bread and the house of the enemy.
 7. The Devil hates the law of (the) God.
 8. Do you (pl.) eat the fruit?
 9. The Lord saves sinners.
 10. The Jews make a cross for (the) Jesus.
 11. Virgins know the words of the crowd.
 12. The Sun and the Wind heal.
 13. The law for the world is.
 14. Reward is the house.

Ex. 6B (English to Greek)

From 1 to 10
From 11 to 22
 1. Xronov menei;
 2. zhteite touv ou)ranouv;
 3. I)akwbov e)xei misqon tw| ui(w|.
 4. blepomen e)rhmon.
 5. o( a)ggelov grafei nomouv tw| kosmw|.
 6. o( tou a)nqrwpou doulov toiei a)rton.
 7. o( diabolov zhtei kairon toiv tou Xristou peirasmoiv.
 8. a(martoloi blepousin touv logouv twn a(postolwn kai metanoousin.
 9. o( I)hsouv legei tw| o(xlw| , Fileite ton Qeo;
 10. oi( a)postoloi ginwskousin ton Kurion.
 1. o( Ui(ov tou Qeou zhtei touv ou)ranouv;
 2. misousin peirasmon.
 3. e)xeiv oi)kon kai a)grouv, a)rton kai oi)non;
 4. eu(riskomen ton topon naw|.
 5. a)nqpwpov kai diakonov lambanousin ton karpon tou presbuterou.
 6. o( Qeov misqov e)stin kai o( misqov Qeov e(stin.

For no. 1 this answer is also correct : - kairov menei;