web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

保羅救贖論的系統: 從『肉体』到『死亡』。
以下是根據我個人的研究所得:

舊約

<< >>

 

<< >>

 

獨一真神[神論]

<聖父>

{聖靈更新} [成聖論]

Vs

兩律爭戰

肉体(Flesh) [人論]

 

ê

ê

 

ê

{復和+代贖+贖價}

ê

ê

 

ê

基督代死, 除去神怒

ê

{稱義+赦罪}

 

人犯罪(Commit Sins)

à 神的忿怒(Wrath of God)

ê

ê

 

ê

ê

ê

ê

 

ê

ê

律法

=智慧[與神創世]

{信心+恩典}

= 藉信稱義

Vs

律法(Law)阻罪

[此乃神的恩典]

ê

ê

ê

 

ê

ê

ê

ê

 

ê

ê

<聖子>ê

{釋放+救贖}

Vs

罪惡控制人

(Powers of sin) [律法無效]

à [神任憑人] 1:24

ê

ê

 

ê

 

ê

ê

 

ê

 

屬神子民

{生命=永生}

Vs

死亡(Death) = 永死

 

三印記:守安息日、

ê

 

ê

 

割禮、吃潔淨食物。

ê

 

ê

 
 

ê

 

ê

 

藉信稱義

<聖靈>為印記

基督代死

[基督論===>救恩論]

 

-->升天/再來

[末世論]


[教會論]

[與主同死--->同復活]

= 洗禮

代死的意義

 
     
     
     
     

代死的意義 (圖解)


└────────────
^ 挽 (Propitiation) (2)
{施恩座預表基督: (1)}
ê (Expiation) (3)
────────────┐